WIFI - podmínky

Podmínky poskytnutí připojení k internetu pro návštěvníky prostor společnosti

Smlouva o poskytnutí připojení k internetu pro návštěvníky KS
Poskytovatel: Kancelářské stroje s.r.o. ; Sídlo společnosti: Praha 10, Vršovice, Donská 1554/12, 101 00; IČ: 26467658
(dále jen "poskytovatel" či "KS")
a
Uživatel: osoba připojená prostřednictvím wifi sítě s názvem (SSID) KS-VISITORS v prostorách poskytovatele uzavírají dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu.

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je poskytování připojení k internetové síti prostřednictvím wifi sítě s názvem (SSID) KS-VISITORSv prostorách poskytovatele, prostřednictvím poskytnutých přístupových údajů dostupných viditelně v prostorách poskytovatele na vybraných místech.

2. Cena a platební podmínky
2.1. Služba je poskytována bezúplatně.

3. Platnost, účinnost, trvání a konec platnosti smlouvy
3.1. Tato smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy se uživatel připojí k wifi síti a trvá po dobu tohoto připojení. Uživatel využitím služby přijímá tyto smluvní podmínky, se kterými se měl možnost seznámit na adrese www.kancelarskestroje.cz/visitorswifi

4. Záruka a odpovědnost za vady
4.1. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky

5. Odpovědnost za škodu
5.1. Poskytovatel se zříká veškeré odpovědnosti za případné škody.


Wifi - a osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů uživatele připojení k internetu pro návštěvníky KS

1. Kontaktní údaje
Kancelářské stroje s.r.o., Donská 1554/12, 10100 - Praha 10 (IČO: 26467658)
info@kancelarskestroje.cz
dále jen ORGANIZACE

2. Které osobní údaje zpracovává?
Identifikační údaje Vašeho zařízení, ze kterého ke službě přistupujete jsou taktéž Vaše osobní údaje. Zpracováváme je v následujícím rozsahu, nezbytném pro plnění smlouvy a s ohledem na minimalizaci údajů potřebných pro technické poskytnutí služby:
• identifikační IT (MAC adresa zařízení, dočasně přidělená IP adresa)

3. Za jakým účelem jsou data zpracovávána
Účel zpracování: poskytnutí připojení k internetu pro návštěvníky KS

Bližší popis: V prostorách firmy poskytujeme pro naše návštěvníky bezplatné připojení k internetu. Pro zajištění bezpečného připojení tak, aby bylo vůbec technicky možné a proveditelné, jsou vyžadovány určité základní technické údaje ze zařízení, ze kterého se připojujete.


4. Jakým způsobem jsou moje data zpracovávána?
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně v síťové infrastruktuře, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

5. Která práva mohu uplatnit se zpracováním OÚ?
Informace o zpracování osobních údajů
Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:
- účelu zpracování,
- zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
- příjemci, případně kategoriích příjemců,
- informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu 

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?
Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

6. Jak dlouho jsou moje data zpracovávána?
Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně jen po dobu trvání Vašeho připojení k wifi síti.

7. Komu je umožněn přístup k mým OÚ?
Společnost ORGANIZACE Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci či zpracovateli osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.
Přístup k Vašim údajům tak mají interní administrátoři informačních systémů.

8. Jsou moje údaje zpracovávány v zahraničí?
Nejsou